เงื่อนไข และข้อตกลง

0.เว็บไซต์ shipping.homesmart.me ให้บริการจัดส่งทั่วประเทศ(ยกเว้นบ้างจังหวัด)

โดยทางเรา ขอนิยาม สิ่งของ สินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ที่เราจัดส่ง ว่า “สินค้า” และเราเป็นเพียงตัวกลางในการ จัดหารถขนส่งเพียงเท่านั้น โดยเงื่อนไข และข้อตกลงจะมีลายละเอียด ดังต่อไปนี้ (โปรดอ่านเงื่อนไข อย่างละเอียดก่อนการใช้บริการกับเรา)

1.นิยาม และการตีความ

     เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนิยามและข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ

2. การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป

     2.1 แนวปฏิบัติในการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยเราเป็นครั้งคราวไปเราสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆและถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

     2.2 กิจกรรมที่ต้องห้าม: ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่:

          (ก) ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆหรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ

          (ข) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

          (ค) พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง

          (ง) โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ

          (จ) รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น

          (ฉ) ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัสส่วนประกอบที่ทำให้เสียหายรหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่นหรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้และ

          (ช) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

     2.3 ความพร้อมของแพลตฟอร์มและบริการ เราอาจจะทำการปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ

     2.4 สิทธิในการติดตามตรวจสอบเนื้อหาเราขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ

          (ก) ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใดๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเราแต่เพียงฝ่ายเดียว

          (ข) ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้ยังแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของลูกค้า

          (ค) รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ใช้บังคับให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวและ/หรือ

          (ง) ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใดๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใดๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล

     2.5 นโยบายความเป็นส่วนตัว การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่านยังอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้ใน privacy-policy ของเว็บไซต์ Homesmart.me

     2.6 เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายและเงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด: การซื้อขายสินค้าใดๆจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายดังกำหนดไว้ใน terms-conditions ของเว็บไซต์ Homesmart.me หากท่านใช้คูปองแทนเงินสดเงื่อนไข&ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสดที่กำหนดไว้ใน terms-conditions ของเว็บไซต์ Homesmart.me จะนำมาใช้บังคับ

     2.7 เงื่อนไขเพิ่มเติม:นอกเหนือจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้การใช้งานเอกสารข้อมูลและบริการในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะเอกสารข้อมูลฉบับที่ละเอียดขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงที่เสนอโดยเราหรือโดยผู้รับเหมาช่วงที่เรากำหนดอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งจะใช้บังคับโดยมีผลสมบูรณ์ทุกประการ

3.การใช้บริการ

     3.1 การใช้บังคับเงื่อนไขในข้อนี้: นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นทั้งหลายของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดในข้อ 3 นี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน

     3.2 ข้อจำกัด: การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ลูกค้าที่ไดฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้แม้ว่าจะทำตามข้อกำหนดของข้อ 3.2 นี้แล้วก็ตาม

     3.3 เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป: ท่านตกลง:

          (ก) ที่จะเข้าใช้ และ/หรือใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจ และ

          (ข) ที่จะรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการที่ท่านโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว

     3.4 รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า เราไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

     3.5 ราคาของสินค้า: ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ

     3.6 ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก: ท่านรับทราบว่าคู่สัญญานอกเหนือจาก Homesmart(ได้แก่ ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เป็นผู้ลงรายการและขายสินค้าของบุคคลดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลว่าสินค้าดังกล่าวได้ถูกประกาศเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดยโฮมสามร์ทหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก อาจมีการไว้บนเว็บเพจที่มีการแสดงรายการสินค้าดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อตกลงแต่ละฉบับที่ทำขึ้นเพื่อการขายสินค้าของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกให้แก่ลูกค้า จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับลูกค้าเท่านั้น และยังอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายสินค้าด้วย

4.การคืนสินค้า และคืนเงิน

กรณีที่สามารถคืนสินค้าได้ 

    1.สินค้าไม่เป็นไปตามใบเสนอราคา และที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามา

    2.สินค้าแตกหัก ก่อนเซ็นรับสินค้า

    3.สินค้าอยู่ระหว่างประกัน โดยการประกันจะ แยกต่างหากจากกันระหว่าง ร้านค้า บจก.เวิร์ลเซ็นทอรี และโรงงาน ซึ่งเงื่อนไขในการรับประกัน จะอยู่ที่บริษัทเป็นผู้กำหนด โดยทาง บจก.เวิร์ลเซ็นทอรี จะรับประกันสินค้า เริ่มตั้งแต่ชำระเงิน จนสินค้าถึงปลายทางและลูกค้าได้เซ็นรับสินค้า

-โดยขอสงวนสิทธิ์ ด้านสีของตัวสินค้าเนื่องจาก สีสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ อาจมีความแตกต่างกับสีสินค้าจริง ดังนั้นขอให้ลูกค้าตรวจสอบสีสินค้าจริงให้แน่ชัดก่อนการชำระเงิน

การคืนเงิน

ทางเราจะยินดีคืนเงินภายใน 3-7 วันในกรณีที่สินค้ามีปัญหา และจะทำการคืนเงินผ่านช่องทางเดิมที่ลูกค้าได้ชำระเข้ามา หรือขึ้นอยู่กับการตกลงกันในภายหลังระหว่าง เจ้าหน้าที่ และท่านลูกค้า

5.บริการจัดส่ง รายครั้ง

Shipping.homesmart.me มีบริการจัดส่งรายครั้ง โดย มีประเภทรถตามที่ได้ระบุบนเว็บไซต์ โดยการจัดส่ง ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ได้ระบุใน แต่ละประเภทรถ โดย น้ำหนักรวม และขนาดของสินค้า ต้องไม่เกินที่กำหนด

6.บริการจัดส่ง เหมาจ่ายรายเดือน

ทางเรามีบริการ เหมาจ่ายรายเดือน โดยท่านสามารถอ่านลายละเอียดได้ใหนหน้า บริการเหมาจ่าย รายเดือน และโปรดทำความเข้าใจก่อนการซื้อบริการ

7.เงื่อนไขในการรับสินค้า

เราจะรับ และลงสินค้า ตามวันและเวลาที่ท่านกำหนด โดยเมื่อท่าน ไม่สามารถจัดส่งสินค้า หรือให้เรารับสินค้า ตรงตาม วันและเวลา ที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามเงื่อน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกบริการจัดส่ง และไม่คืนเงินแก่ท่าน

8.ระยะเวลาในการจัดส่ง

ทางเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยใช้เวลา 1-7 วันในการจัดส่ง โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลง

9.ข้อตกลงด้านสินค้า

ทางเรามีนโยบาย ยืนยันตัวต้น ก่อนการรับสินค้า โดยจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน พร้อมสำเนาเอกสาร (โดยเราจะใช้ข้อมูลเพียงเพื่อการจัดส่งเท่านั้น แต่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านแก่สาธารณะ) นอกจากนี้แล้วเราจะไม่รับ บริการขนส่งสินค้าตามนี้

(ก) สินค้าผิดกฎหมาย

(ข) สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดชนิดต่างๆ

(ค) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก บริการรับส่ง สินค้า ในกรณีที่สินค้า มีพิรุธ แตกหักง่าย หรือทางเราไม่ยินดีรับ โดยทางเราจะยกเลิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

10.การรับประกัน

ในกรณีที่สินค้า แตกหักเสียหาย(ระหว่างการจัดส่งด้วยขนส่งของเรา) เรายินดีรับประกันสินค้า รับประกัน และชดเชย 100% ตามจำนวนยอด ค่าความเสียหายที่แท้จริง

11.วันและเวลาในการรับและลงสินค้า

ท่านสามารถนัดวันเวลา ที่จะเข้ารับและลงสินค้าได้ โดยใช้บริการบนหน้าเว็บไซต์ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้ารับ สินค้า อย่างน้อย 3 วัน หลังจากเข้ารับสินค้าทางเราจะจัดส่งสินค้าภายใน 1-7 วัน

12.บริการเสริม

บริการยกสินค้า และลงสินค้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(ก) สินค้าต้องบรรจุหีบห้อเรียบร้อยแล้ว หรือมีการวางบนแพลเลทแล้ว

(ข) ระยะในการ ขนสินค้าขึ้นและลง ต้องไม่เกิน 10 เมตร วัดจากระยะสินค้าถึงตัวรถ

(ค) ในกรณีที่ เมื่อคนขับรถไปถึงที่รับสินค้า ปรากฎว่า สินค้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกบริการจัดส่งและไม่คืนเงิน(การคืนเงินจะขึ้นอยู่กับทางเราเป็นผู้ตัดสินใจ)